Działanie 8.1

Dzięki funduszom Unii Europejskiej pochodzącym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zrealizowany został projekt pt."Budowa e-usługi opartej na cyfrowej platformie badawczej do analizy i monitorowania zachowań użytkowników na stronie internetowej". Przedsięwzięcie prowadzone było w ramach działań 8 osi priorytetowej - Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki i dotyczyło Działania 8.1. polegającego na wspieraniu działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej. Celem osi priorytetowej jest stymulowanie rozwoju gospodarki elektronicznej przez wspieranie tworzenia nowych, innowacyjnych eUsług, innowacyjnych rozwiązań elektronicznego biznesu oraz zmniejszanie technologicznych, ekonomicznych i mentalnych barier wykorzystywania eUsług w społeczeństwie.


Poniżej przedstawiamy szczegóły projektu:


a) Cele projektu:

Celem projektu jest stworzenie serwisu internetowego, który umożliwia gromadzenie i przetwarzanie danych, dotyczących zdarzeń na stronie internetowej. System, za pomocą umieszczonego specjalnego skryptu na witrynie internetowej klienta, gromadzi m,in. informacje dotyczące tego, gdzie użytkownicy klikają na stronie i czy posługują się scrollem przeglądarki. Na podstawie zebranych danych, system generuje graficzne mapy aktywności użytkownika. Przy ich pomocy można zobaczyć, które miejsca na stronie internetowej mają zwiększoną aktywność. Analizując mapy aktywności można również zdefiniować realne tendencje aktywności użytkowników (np. które miejsca są najchętniej klikane, a które wcale). W ten sposób można znacząco poprawić architekturę informacji, co w efekcie może przyczynić się do tego, że dana strona będzie bardziej przyjazna i intuicyjna dla

internautów, a proces szukania informacji zostanie zoptymalizowany. Dodatkowo na podstawie map aktywności można zaplanować miejsca na stronie, w których powinny znaleźć się np. banery reklamowe. Największym atutem systemu jest to, ze zebrane dane są reprezentowane w postaci graficznej. Taka postać jest dużo bardziej przyjazna podczas

analizy np. elementy częściej klikane maja barwę bardziej intensywna. Mapa, poprzez stworzony system, jest naniesiona na realną stronę użytkownika. Kolejną zaletą systemu

jest to, że zbiera on aktywności użytkownika (ang.events),które domyślnie nie są zapisywane w innych systemach tego typu jak: Google Analytics. Zbieranie w/w informacji w zadnym stopniu nie będzie miało wpływu na szybkośc funkcjonowania witryny klienta.


b) Całkowita wartość projektu: 688 516,00 zł (słownie: sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset szesnaście)


c) Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 481 961,20 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt jeden 20/100)

  1. Obiecujemy, że nikomu nie powiemy
  2. Będziemy robić drugiego fejsa czy coś innego? Opisz co Ci chodzi po głowie
  3. Określ czy mamy uzupełnić naszą lodówkę energetykami i przynieść piżamy do biura
  4. Obiecujemy, że nie będziemy wysyłać Ci spamu
  5. Będziemy dzwonić tylko w przyzwoitych godzinach
Administratorem Twoich danych osobowych jest AlterPage Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-972),przy ul. Alzackiej 16/2. We wszystkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych możesz się skontaktować z wyznaczonym Przedstawicielem pod adresem e-mail: odo@alterpage.pl.Podane przez Ciebie dane osobowe będą przetwarzane w celu podjęcia, na Twoje żądanie,działań polegających na wycenie projektu przed zawarciem umowy. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych.

Dziękujemy za kontakt z nami.

Odezwiemy się tak szybko, jak to tylko możliwe.

Wiemy, że Twój projekt nie może czekać.

Przy okazji może rzucisz okiem na: