Działanie 1.2

AlterPage pragnie poinformować o uzyskaniu dofinansowania projektu pt. „Prace badawcze nad stworzeniem nowoczesnych algorytmów wspierających procesy sprzedażowe”. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Osi Priorytetowej I „Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce” Działania 1.2 „Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Poniżej przedstawiamy szczegóły projektu:

a) cele projektu:

Przedmiotem projektu realizowanego przez firmę AlterPage SP. z o.o. jest zlecenie prac badawczorozwojowych Jednostce Naukowej,  która będzie odpowiedzialna za przeprowadzenie prac badawczych związanych z przygotowaniem algorytmów oraz symulacji matematycznych, na podstawie których zostanie zaprojektowany szkielet aplikacji. W związku z tym, że prototyp oprogramowania powinien wykorzystywać sieci uczące się konieczne jest przeprowadzenie prac przez podmiot zewnętrzny, który posiada odpowiednie doświadczenie w tym zakresie, jak również odpowiednie zasoby ludzkie. Integralną częścią zamówienia jest dostarczanie szczegółowego raportu, w języku polskim, z przeprowadzonych prac rozwojowych.

b) planowane efekty:

Planowanym efektem działań będzie stworzenie serwisu internetowego, który umożliwia właścicielowi dowolnego biznesu internetowego zdefiniowanie określonych działań, które mają się wykonać po określonych zachowaniach Internautów. Działaniami takimi mogą być: wyświetlenie się popupu, wyświetlenie się grupy popupów, wysłanie maila, wysłanie powiadomienia na stronie, zmiana zawartości strony, wyświetlenie formularza kontaktowego, wyświetlenie ankiety, wyświetlenie oceny, przekierowanie użytkownika do wybranej podstrony w serwisie.

c) całkowita wartość projektu:

159 900,00 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset złotych)

d) wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich:

97 500,00 PLN (słownie: dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych)

Dziękujemy za kontakt z nami.

Odezwiemy się tak szybko, jak to tylko możliwe.

Wiemy, że Twój projekt nie może czekać.